Logo

50(i1) powodów, dla których warto kochać bibliotekę

 

50(i jeden) POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO KOCHAĆ BIBLIOTEKĘ

 

1. Możesz czy­tać książki – oczy­wi­ście za darmo!

2. Pobyt w biblio­tece, to zna­ko­mita ucieczka od codzien­no­ści i pogody za oknem!

3. Tak, mamy bez­prze­wo­dowy internet!

4. Jest miło i spo­koj­nie, co daje czas na zebra­nie myśli.

5. Możesz prze­glą­dać gazety i cza­so­pi­sma, zarówno nowe, jak i archi­walne wydania.

6. Ide­alne miej­sce na róż­no­rodne zaję­cia dla dzieci, co ozna­cza zabawę dla całej rodziny.

7. Wydru­kuj mail, CV, zdję­cie rodzinne czy poda­nie o pracę – biblio­teka wypo­sa­żona jest w ska­ner, kopiarkę i nowo­cze­sne drukarki.

8. Ide­alne miej­sce, aby spo­tkać się z przyjaciółmi.

9. Oprócz ksią­żek, cza­so­pism i gazet więk­szość biblio­tek zapew­nia dostęp do inter­ne­to­wych baz danych.

10. Zna­ko­mity spo­sób, aby nawią­zać nowe znajomości.

11. Zapy­taj o moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z wypo­ży­czalni mię­dzy­bi­blio­tecz­nej – dzięki temu dotrzesz do zbio­rów innej biblioteki.

12. Czę­ste odwie­dziny w biblio­tece są naj­lep­szym spo­so­bem posze­rze­nia słow­nic­twa two­jego dziecka.

13. Poznaj swo­ich biblio­te­ka­rzy – to spe­cja­li­ści, któ­rzy zawsze pomogą ci w zna­le­zie­niu infor­ma­cji, ale i wysłu­chają gdy trzeba.

14. Dzięki biblio­tece możesz prze­nieść się do cza­sów dzieciństwa.

15. Możesz zagrać w gry plan­szowe, uło­żyć puzzle.

16. W Biblio­tece przy­go­tu­jesz się do testów i egza­mi­nów, bez koniecz­no­ści kupo­wa­nia dro­gich ksią­żek do nauki.

17. Biblio­teki są dosko­na­łym miej­scem do prze­glą­da­nia nowo­ści wydawniczych.

18. W biblio­tece możesz zagrać w gry kom­pu­te­rowe, cza­to­wać ze zna­jo­mymi i wysłać maile.

19. Korzy­sta­nie z biblio­teki wyrobi w twoim dziecku poczu­cie odpowiedzialności.

20. Na ofe­ro­wa­nych w biblio­tece kur­sach możesz pod­nieść kom­pe­ten­cje i zdo­być nowe umie­jęt­no­ści, dzięki czemu zwięk­szasz szansę na awans w pracy.

21. Dzięki biblio­tece możesz zna­leźć pracę online.

22. Dzięki biblio­tece kupisz i sprze­dasz przed­mioty na aukcjach internetowych.

23. Im wię­cej czy­tasz, tym wię­cej będziesz mieć do powie­dze­nia na kolej­nym spo­tka­niu z przyjaciółmi.

24. Możesz spraw­dzić pocztę elek­tro­niczną, zak­tu­ali­zo­wać pro­fil na Face­bo­oku i zało­żyć bloga.

25. Biblio­teki to bez­pieczne miej­sca dla Cie­bie i Two­ich dzieci.

26. Biblio­teki pro­po­nują pro­ste spo­soby na więk­sze zaan­ga­żo­wa­nie w spo­łecz­ność lokalną.

27. Lokalna biblio­teka jest czę­ścią dzie­dzic­twa – praw­do­po­dob­nie znajdziesz tam ślady obecności swoich  rodziców, a może nawet dziadków.

28. Wspie­ra­nie lokal­nej biblio­teki, wspiera całą społeczność.

29. Rozej­rzyj się po oko­licy – biblio­teki publiczne są zazwy­czaj bar­dzo bli­sko – możesz odwie­dzić ją w każ­dej chwili! Nasza mieści się w Starych Kobiałkach pod nr 44.

30. Przyjdź i zobacz nową wystawę (zmie­nia się kilka razy w roku).

31. Znajdź infor­ma­cję na temat wyda­rzeń i imprez gminnych.

32. Biblio­teka jest dosko­na­łym spo­so­bem pro­mo­wa­nia twór­czo­ści lokal­nych artystów.

33. Biblio­teka może Ci pomóc w upra­wia­niu nie­mal każ­dego hobby, od foto­gra­fii, przez goto­wa­nie aż do nurkowania.

34. Bywa­nie w biblio­tece jest modne!

35. Biblio­teki są naj­prost­szym spo­so­bem, aby dowie­dzieć się wszyst­kiego o two­jej oko­licy, jej histo­rii i spra­wach bieżących.

36. Wycieczki do biblio­teki mogą być nagrodą dla dzieci.

37. Oferta biblio­teki zna­ko­mi­cie przy­go­to­wuje do domo­wego majsterkowania.

38. Biblio­teki dają szansę poczuć się jak praw­dziwy członek/członkini społeczności.

39. Pod­czas spo­tkań orga­ni­zo­wa­nych w biblio­tece masz szansę uzy­skać poradę od spe­cja­li­stów z róż­nych dziedzin.

40. Poznaj kla­sykę w ory­gi­nale – w biblio­tece znaj­dziesz rów­nież książki obcojęzyczne.

41. Zapla­nuj waka­cje od Rzymu do Krymu przez Ala­skę – z pomocą przyj­dzie ci biblio­te­karz i potężny księgozbiór.

42. Dzięki biblio­tece dowiesz się, jak poskro­mić lwa, otrzeć kro­ko­dyle łzy i czy sójka rze­czy­wi­ście wybiera się za morze.

43. Zaj­rzyj do biblio­teki nie tylko od święta i odkryj naj­lep­sze prze­pisy na barszcz, pyszne pie­rogi i cia­sto droż­dżowe jak u babci.

44. Znajdź i wypo­życz książ­kowy pier­wo­wzór uko­cha­nego filmu.

45. Się­gnij gwiazd – z atla­sem nieba, horo­sko­pem lub bio­gra­fiami gwiazd Hollywood.

46. Sko­rzy­staj z wyszu­ki­warki połą­czeń i odwiedź wujka w Szcze­brze­szy­nie lub sio­strę w Rzymie.

47. Się­gnij po książkę mówioną – biblio­teka to rów­nież baza audiobooków.

49. Dzięki biblio­tece masz szansę poko­nać prozę życia i odkryć w sobie duszę poety.

50. Jest książka – jest zabawa. Ale to już prze­cież wiesz.

I jeszcze jedno - ZAWSZE MOŻESZ PRZYJŚĆ DO NAS NA KAWĘ - SPOTKAJMY SIĘ W BIBLIOTECE NA KAWIE!

 

Zapraszamy

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

kwiecień 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.