Logo

Regulaminy

REGULAMIN  CZYTELNIKA

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STARYCH KOBIAŁKACH  

ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI
§ 1

 1. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.
 2. Czytelnikiem Biblioteki może zostać każdy, kto dopełni następujących formalności obowiązujących przy zapisie:
  1. zapozna się szczegółowo z Regulaminem dla Czytelników,
  2. okaże dowód osobisty,
  3. wypełni kartę zapisu i zobowiąże się własnoręcznym podpisem do przestrzegania regulaminu.
 3. Czytelnicy do zapisu/rejestracji przedstawiają  jeden z dokumentów stwierdzający tożsamość, udostępniając dane: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, nr telefonu, adres mailowy, kategorię społeczną.
 4. Dane osobowe gromadzone w Bibliotece są przetwarzane wyłącznie do celów statutowych, określonych w Ustawie o bibliotekach i podlegają ochronie, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. nr 133 poz. 883 z 1997 r. z późn. zm.) i nie są udostępniane osobom trzecim i innym instytucjom.
 5. Czytelnik ma obowiązek informować Bibliotekę o zmianie danych zawartych w pkt. 3 §1.
 6. Za czytelnika do lat 18 odpowiada i podpisuje zobowiązanie jedno z rodziców lub opiekun prawny.
 7. Wypożyczać można jednocześnie 8 woluminów.
 8. Książki wypożycza się na okres nieprzekraczający  6 tygodni.
 9. Czytelnik może uzyskać prolongatę terminu zwrotu wypożyczonych książek.
 10. Bibliotekarz może zażądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w punkcie 7, jeżeli stanowią one pozycje szczególnie poszukiwane.
 11. Z księgozbioru podręcznego Biblioteki korzysta się tylko na miejscu.
 12. Księgozbiór podręczny i lektury podaje bibliotekarz. Pozostałe tytuły czytelnicy wybierają sami.
 13. W bibliotece  prenumerowane są czasopisma, które są udostępniane na miejscu lub wypożyczane (z wyjątkiem bieżących numerów).
 14. W bibliotece należy zachować spokój, nie wnosić jedzenia i picia.

§ 2

 1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych zbiorów.
 2. Rejestracji wypożyczanych i zwracanych książek dokonuje bibliotekarz.
 3. Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia i braki należy zgłosić bibliotekarzowi. Braki stwierdzone przez bibliotekarza, a niezgłoszone uprzednio, obciążają czytelnika.

§ 3

 1. Czytelnikom, którzy nie wywiązują się z terminów wypożyczeń można odmówić wypożyczenia następnej książki a szczególnie lektury. Czytelnik po przekroczeniu terminu zwrotu książki otrzymuje automatyczne powiadomienia z systemu Mak+.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych pozycji odpowiada czytelnik.
 3. W przypadkach losowych (pożar, kradzież itp.) zwolnienie od kary regulaminowej może nastąpić tylko po przedłożeniu w Bibliotece odpowiedniego zaświadczenia wystawionego przez uprawnione organy.
 4. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonej książki czytelnik zobowiązany jest do odkupienia identycznego egzemplarza, a jeśli jest to niemożliwe – do uiszczenia odszkodowania w wysokości ustalonej przez Dyrektora Biblioteki. Dopuszcza się możliwość odkupienia innego wydania tego samego tytułu.
 5. Wysokość odszkodowania ustala Dyrektor Biblioteki w zależności od aktualnej wartości książki na rynku i stopnia jej uszkodzenia, jednak w kwocie nie niższej niż:
  1. 10 zł dla wydawnictw z lat 1945 – 1982,
  2. 15 zł dla wydawnictw wydanych w latach 1983 – 1996,
  3. wartość inwentarzowa dla książek wydanych po 1996 r.
 6. W przypadku dzieł szczególnie cennych wysokość odszkodowania ustala Dyrektor Biblioteki wg aktualnej ceny antykwarycznej po konsultacji z antykwariatem.
 7. Za zagubienie lub uszkodzenie jednego z tomów dzieła wielotomowego pobiera się należność za całe dzieło. Pozostałe tomy stanowią nadal własność Biblioteki.
 8. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki bibliotekarz wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
 9. Dyrektor Biblioteki może przyjąć w zamian za zagubioną lub uszkodzoną pozycję inną książkę przydatną w Bibliotece, za co również wydaje stosowne poświadczenie.
 10. Jeśli czytelnik, mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę, odmawia zwrotu książki Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 4

 1. Uwagi i życzenia oraz zażalenia dotyczące funkcjonowania Biblioteki czytelnicy mogą zgłaszać Dyrektorowi Biblioteki.
 2. Czytelnik niestosujący się do przepisów niniejszego regulaminu, może być czasowo pozbawiony prawa do korzystania z wszystkich wypożyczalni.
 3. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Biblioteki.

Stare Kobiałki, 2 stycznia 2017 roku

 

Rejestr zarządzeń - 2021 rok
LP Nr zarządzenia

Data

wydania

Zarządzenie w  sssssssssssssprawieeeseeeeeeeee 

Data wejścia

w życie

Link do zarządzenia
1 1/2021 11.01.2021r. ustalenia dni wolnych od pracy w 2021 r. przysługujących w zamian za święta przypadające w sobotę z dniem podjęcia Zarządzenie 1/2021
2 2/2021 26.01.2021r. wprowadzenia regulaminu organizacyjnego 01.02.21r. Zarządzenie nr 2/2021
3 3/2021 26.01.2021r. zmiany regulaminu wynagradzania 01.02.21r. Zarządzenie nr 3/2021
4 4/2021 19.03.2021r.

ograniczenia prowadzenia działalności GBP w Starych Kobiałkach w okresie epidemii koronawirusa w Polsce

22.03.21r. Zarządzeni nr 4/2021
5 5/2021 01.04.2021r. powołania Komisji do przeprowadzenia skontrum księgozbioru w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starych Kobiałkach z dniem podjęcia Zarządzenie nr 5/2021
6 6/2021 04.05.2021r.

częściowego zniesienia ograniczeń prowadzenia działalności GBP w Starych Kobiałkach w okresie epidemii koronawirusa w Polsce.

08.05.21r. Zarządzenie nr 6/2021
7 7/2021 21.05.2021r.

określenia zasad ponoszenia przez GBP w Starych Kobiałkach kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników Biblioteki.

z dniem podjęcia Zarzadzenie nr 7/2021

Rejestr zarządzeń - 2022 rok

Lp.

  Nr zarządzenia 

Data wydania

Zarządzenie w  sssssssssssssprawieeeeeeeeeeee Data wejścia w życie Link do zarządzenia
1 1/2022 03.01.2022r. ustalenia dni wolnych od pracy w 2022 r. przysługujących w zamian za święta przypadające w sobotę z dniem podjęcia Zarządzenie nr 1/2022
2 2/2022 03.01.2022r. ustalenie sobót pracujących w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starych Kobiałkach w 2022 roku z dniem podjęcia Zarządzenie nr 2/2022
3 3/2022 01.07.2022r.

określenia opłat i zasad wynajmu świetlicy oraz pozostałych pomieszczeń CSK w Starych Kobiałkach

z dniem podjęcia Zarządzenie nr 3/2022
4 4/2022 22.11.2022r.

określenia opłat i zasad wypożyczania strojów i akcesoriów dekoracyjnych w GBP w Starych Kobiałkach

01.01.2023r. Zarządzenie nr 4/2022
           

 

Zapraszamy

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.